AKGÜN SAC VE DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Akgün Sac ve Demir San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle "Akgün" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) Başakşehir, İOSB Demirciler Sanayi Sitesi D-1 Blok N:266 İkitelli, 34306 İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir. Akgün, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Bundan böyle "KVKK" olarak anılacaktır.) kapsamında veri sorumlusu tüzel kişidir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.

1. AMAÇ

Bu doküman, hukuka ve 6698 sayılı Kişisel Verinin Korunması Kanunu' un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik süreçler konusunda Şirket'in politikalarını belirlemek, bu kapsamda Şirket Ortağı/Hissedarı, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Kiralayan, Kiracı, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişileri bilgilendirmek, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu şekilde Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

2. KAPSAM

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan Şirket Ortağı/Hissedarı, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Veri Sorumlusu bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Verinin aşağıda belirtilen kapsamda "Kişisel Veri" kapsamında yer almaması veya Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika' da belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, Veri Sorumlusu' nun kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm Veri Sorumlusu çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

3. TANIM VE KISALTMALAR

 

Şirket/Şirketimiz/

Veri Sorumlusu

 

Akgün Sac ve Demir San.Tic.Ltd.Şti.

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

Özel Nitelikli Kişisel

 Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/

İlgili Kişi

Kişisel verisi Akgün tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan

Şirket ile arasında iş akdi ilişkisi içerisinde olmuş ve olan gerçek kişilerdir.

Şirket Ortağı/Hissedarı

Şirket'in ortağı/hissedarı olan gerçek kişilerdir.

Şirket Yetkilileri

Şirket'in ortaklar kurulu üyeleri ve yetkili diğer gerçek kişilerdir.

Çalışan Adayı

Şirket'e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket'in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

Şirket'in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren tüm gerçek kişilerdir.

Müşteri

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket'in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri satın alan veya kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Aday Müşteri/

Potansiyel Müşteri

Şirket'in ürün ve hizmetlerini satın alma kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerdir.

Tedarikçi

Şirket'in alım kapsamında kalmak kaydıyla her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

Tedarikçi Yetkilisi/

Çalışanı

Şirket'in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişi tedarikçilerin çalışanları, ortakları ve yetkilileri dâhil olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

Kiralayan/ Kiracı

Şirket ile kira sözleşmesi imzalayan ve kira ilişkisi içerisinde bulunan kiralayan ve kiracı gerçek kişilerdir.

İrtibat Kişisi

Şirket Yetkilisi tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerdir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde Veri Sorumlusu Şanlibayrak Çelik Kons. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şirketi' yi ifade eder.)

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Yok Etme

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Veri Silme

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'dur.

 

 

4. POLİTİKA METNİ

 

 

4.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

 

4.1.01 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanun'da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 

aa. Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

 

bb. Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

 

cc. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirket'in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, Şirket'in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 

dd. Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

ee. İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

4.1.02 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket KVKK' da sayılan istisnalar dışında ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

 

i. Şirket, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu'nun 230'uncu maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına ve TC. Kimlik numarasına/vergi numarasına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

 

ii. Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

 

iii. Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın banka ve hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

 

iv. Şirket, veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir.

 

v. Şirket tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Verileri, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

 

vi. Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

 

vii. Şirket, Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. Şirket, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 

 

4.1.03 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, Kanun'a göre, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

 

Şirket işbu Politika'da yer alan hükümler yanı sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politikada belirlemiştir.

 

4.1.04 Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Şirketimiz, Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, üçüncü kişilere Kanun'a uygun olarak aktarabilir. Şirketimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanun'da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; Şirketimiz meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun'un 5'inci maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, Kişisel Verileri üçüncü kişilere aşağıdaki şartların olması halinde aktarabilir:

 

Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise,

 

Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

a. Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise

b. Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

d. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

e. Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

f. Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

g. Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise

 

4.1.05 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

(i) Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde veya

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın;

 

a) Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

b) Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

4.2 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşlenme ve Aktarılma Amaçları, Aktarılacağı Kişiler

 

4.2.01 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

 

Şirket nezdinde; Şirket'in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun'un 5'inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4'üncü maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun'da belirtilen genel ilkelere ve Kanun'da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.

 

İletişim Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Adres no, telefon numarası, adres, e-mail, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), faks numarası, adres kayıt sistemi gibi bilgiler.

Özlük Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, referans bilgileri, hizmet sözleşmesi, ücret hesap pusulası, ücretli ve ücretsiz izinlere dair kayıtlar, yıllık ücretli izin cetveli, SGK evrakları,  asgari geçim indirimi formu gibi her türlü kişisel veri.

 

Hukuki İşlem Verisi

Şirket'in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler.

 

Müşteri İşlem

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif bilgisi, gişe dekontlarındaki bilgiler sevk irsaliyesi gibi bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte ve çıkışta, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları vb.

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin veri sahibi ile kurmuş olduğu iş hukuki- ticari ilişkinin kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde, Şirket'in Kişisel çalışan ile kurmuş olduğu iş ilişkinin kapsamında işlenen, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları,  iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler.

 

Sağlık Verileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket'in ve Kişisel Veri Sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibinin Kan Grubu ve Sağlık Raporu verileri.

 

 

 

Politika'da belirtilen Kişisel Veri Sahiplerinin hangi tip Kişisel Verilerinin işlendiği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU

VERİ SAHİPLERİ

Kimlik Bilgisi

Çalışan, çalışan yakınları, çalışan adayları, müşteri, aday müşteri, şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanları, kiracı, kiralayan

İletişim Bilgisi

Çalışan, çalışan yakınları, çalışan adayları, müşteri, aday müşteri, şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanları, kiracı, kiralayan, üçüncü kişi

Özlük Bilgisi

Çalışan.

Hukuki İşlem Bilgisi

Çalışan, müşteri, şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, kiracı, kiralayan, üçüncü kişi.

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri, aday müşteri, Şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı.

Fiziksel Mekân

Güvenlik Bilgisi

Çalışan, çalışan yakınları, çalışan adayları, müşteri, aday müşteri, şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanları, kiracı, kiralayan.

Finansal Bilgi

Çalışan, müşteri, şirket ortağı/hissedarı, tedarikçi, kiracı, kiralayan.

Mesleki Deneyim

Bilgisi

Çalışan, çalışan adayları.

Sağlık Bilgileri

Çalışan.

 

4.3 Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun'un amacına uygun olarak Veri Sorumlusu Akgün'ün

 • Kendisinin ve tedarikçi ve müşterilerinin hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteriler veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal, muhasebesel faaliyetlerin/işlemlerinin icrası/takibi, satın alma, satış ve pazarlama ve sevkiyat faaliyetlerinin/işlemlerinin icrası ve takibi
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Performans değerlendirme sürecinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Kira faaliyetlerinin yürütülmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

4.3.1. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

 

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun'un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:

Veri Aktarımı

Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçiler

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak veya Şirket'in ticari faaliyetlerini yürütürken hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

 

Müşteriler

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimizce sunulmasını sağlamak veya Şirket'in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

 

Şirket Ortakları ve Yetkilileri

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket'in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

Yetkili Kamu Kurum

ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

İlgili Özel Hukuk Kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uzmanı

Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Şirket İçi Birimler

Şirket'in iş süreçleri ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerinin ifası amacı ile aktarılabilmektedir.

 

4.4 KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMA ŞARTLARI

 

4.4.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

Şirketimiz, kural olarak Yurtdışına Kişisel veri aktarımı yapmamakla birlikte; Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu'nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

4.4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

Şirketimiz, kural olarak Yurtdışına özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapmamakla birlikte; gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi'nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler'ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilir.

 

 (i) Kişisel Veri Sahibi'nin açık rızası olması halinde veya

 

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibi'nin açık rızası aranmaksızın;

 

a) Kişisel Veri Sahibi'nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

b) Kişisel Veri Sahibi'nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler'i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

5.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun'un amacını düzenleyen 1'inci madde ile Kanun'un kapsamını düzenleyen 2'inci madde'ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler;

Şirket, hissedar veya yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde yukarıda yazılı olan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlemektedir. İşbu kişisel veriler resmi kurumlarda şirkete ait tutulan kayıtlardan, şirket ortaklar kurulu toplantı tutanaklarından, şirketin kurumsal ve yönetim süreçlerine ilişkin tutulan evraklardan elde edilmektedir.

Şirket, kiracı olarak bulunduğu işyerlerine ait ve kendisinin kiralayan olduğu bağımsız bölümlere ait kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren kiralayan ve/veya kiracıların yetkili gerçek kişilerine ait veri kategorisinde yer alan verilerini; taraflar arasında bulunan kira sözleşmesinin ifasının sağlanabilmesi, İşyerinin genel güvenliğinin ve düzeninin sağlanmasında veri sorumlusunun üzerine düşen yükümlülük nedeniyle tüm kiralayanların ve/veya kiracıların kurallara uygun davranmasının sağlanması ve sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde sözleşmeye uygun ifanın sağlanabilmesi için ihtarnameler çekilebilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurulması, icra ve dava yollarına başvurulabilmesi ve diğer tedbirlerin alınabilmesi amacıyla kaydeder. Kiralayanların ve/veya kiracıların kişisel verileri kira sözleşmesi, zeyilnameler, ek sözleşmeler, protokoller, mail yazışmaları, mobil iletişim kanalları, kiralayanların ve/veya kiracıların kendileri tarafından verilen kartvizitler aracılığı ile elde edilmektedir.

Şirket, faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olan tedarikçi, tedarikçilerin yetkili gerçek kişilerinin ve bu tedarikçiler tarafından görevlendirilen gerçek kişi çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve şirketin faaliyetlerinin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçi ve görevlendirdiği çalışanlarının  kişisel verileri, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan emailler, imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, sevk irsaliyeleri, mobil iletişim araçlarıyla yapılan telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

Şirket, bünyesinde çalışan personellerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları ve idari işler departmanının yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar ve mobil iletişim araçları aracılığıyla elde edilmektedir.

Şirket, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları ve idari işler departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ve mobil iletişim araçları aracılığı ile elde edilmektedir.

Şirket, ticari faaliyet içerisinde olduğu müşteri yetkili gerçek kişilerinin ve müşteri tarafından yetkilendirilen gerçek kişi çalışanlarının verilerini ticari faaliyet amaçları çerçevesinde kaydetmektedir. Müşteri ve müşteri çalışanlarının kişisel verileri, kendileriyle kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan emailler, imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, sevk irsaliyeleri, mobil iletişim araçlarıyla yapılan telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği yerleşkesini her ne sebeple olursa olsun ziyaret eden kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

5.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Kişisel Verileri mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket'in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket'in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket'in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket'e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Şirket tekniklerine dair detaylı düzenlemeler, Akgün Sac ve Demir San.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi Politikasında yer almaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Şirket, Kanun'un 12'nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

6.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

6.1.1. Alınan İdari Tedbirler:

a.   Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

b.  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

c.   Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

d.  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

e.   Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

f.    Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

g.  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

h.  Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliği sağlanmaktadır.

i.    Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

j.    Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmaktadır.

6.1.2. Alınan Teknik Tedbirler:

a. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

b. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

c. Bilgi teknoloji sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d. Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

e. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

f. Güncel anti - virüs sistemleri kullanılmaktadır.

g. Güvenlik duvarı kullanılmaktadır.

h. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup, bunların takibi yapılmaktadır.

ı. Teknik konularda ilgili personel istihdam edilmektedir.

 

6.1.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Şirket, Kanun'un 12'nci maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli iç denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirket'in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

6.1.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirket, Kanun'un 12'nci maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu Bilgi Güvenliği İhlal Kaydı ile kayıt altına almakta, ayrıca en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibine ve KVK Kurulu'na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu'nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

6.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

Şirket, Kişisel Veri Sahiplerinin Politika ve Kanun'un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahiplerinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politikanın yedinci bölümünde yer verilmiştir.

6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile "özel nitelikli" olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Verilerin korunmasına Şirket tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirket, Kanun'un 10'uncu maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Şirket temsilcisinin kimliği, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. İşbu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Şirket, gerek yazılı olarak bilgilendirme metinleri yayınlayarak (Örnek: KVKK Aydınlatma Beyanı) gerekse Şirketin ilgili departmanlarınca sözlü olarak iletişim araçları yoluyla bilgilendirmeler yaparak ilgili kişileri aydınlatmaktadır.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Şirket, Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun'un 11'inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarının olduğunu açıklar.

7.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun'un 28'inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika'nın (7.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b. Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c. Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

d. Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

e. Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun'un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika'nın (7.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

f. Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

g. Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

h. Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ı. Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, WEB SİTESİ ADRESİ adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu'nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu;

 • Şirketimizin Başakşehir, İOSB Demirciler Sanayi Sitesi D-1 Blok N:266 İkitelli, 34306 İstanbul adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla "Başakşehir, İOSB Demirciler Sanayi Sitesi D-1 Blok N:266 İkitelli, 34306 İstanbul" adresine gönderebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden MAİL ADRESİ e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.5. Şirket'in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul'u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

7.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu'na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

8. ŞİRKET'İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM FAALİYETLERİ

Şirketimiz, ilgili Kanun kapsamında yöneltilen taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimin sağlanması ve Şirketimizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'ne kayıt yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi amacı ile İrtibat Kişisi belirlemiştir. Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika'ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları irtibat kişisi yürütmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Veri Sahiplerinin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika'ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmaktadır.

9. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Kanun'da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika'ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

İşbu Politika'da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika'nın sonunda açıklanır.

 

VERİ SORUMLUSU:

AKGÜN SAC VE DEMİR SAN. TIC. LTD. ŞTİ.